llibreta-cmServei d’Assessorament i reconeixement

Inici / Servei d’assessorament i reconeixement

Servei d’assessorament

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg d’una sessió presencial al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Sol·licitud del servei

La sol·licitud s’ha de fer a la secretaria del centre. La persona assessora del centre es posarà en contacte amb l’usuari interessat per concretar un dia i hora de reunió d’assessorament. Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei

60€

Tràmits i documentació a aportar per al procés d’assessorament:

1- Contactar la secretaria del centre: s’orienta a l’usuari i es faciliten les dades de contacte perquè la persona assessora concerti una reunió d’assessorament. Aquesta reunió pot ser presencial (al centre) o telemàtica.

2- Aportar la següent documentació el dia de l’assessorament:

 • Sol·licitud d’Assessorament completada i signada
 • DNI original i fotocòpia
 • Vida laboral
 • Certificat d’empresa on es detallin les funcions realitzades al lloc de treball de l’usuari
 • Original i còpia de totes les titulacions acadèmiques i diplomes de cursos i formacions realitzats per l’usuari
 • Rebut de transferència del pagament del servei d’assessorament (es fa el pagament per transferència bancària seguint les instruccions de secretaria o que indiqui la persona assessora)

Per poder accedir al servei de Reconeixement és imprescindible estar en possessió d’estudis o certificació que permetin l’accés al cicle sobre el qual es vol fer el procés d’assessorament – reconeixement.

Normativa

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost,  
  d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost,  
  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)


telefono

Vols que et truquem?

  El teu nom

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Sobre quin servei vols informació?

  *Contestarem en horari de secretaria

  Llegeix la política de privacitat aquí.
  He llegit la política de protecció de dades.

  Servei de reconeixement acadèmic

  El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb un determinat cicle formatiu.

  Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

  La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

  Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

  La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

  Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu a través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

  Destinataris

  S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

  Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
  • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

  El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

  Sol·licitud del servei de reconeixement:

  Es pot sol·licitar el servei durant tot l’any acadèmic, sempre que es tingui l’assessorament fet. Aquest servei es pot fer de manera presencial o telemàtica, igual que el servei d’assessorament.

  Només es pot fer una sol·licitud per persona.

  L’oferta del servei de reconeixement es fa per cicles formatius.

  Import del servei

  • un crèdit de títol LOGSE: 40€
  • una unitat formativa de títol LOE: 18€

  Tràmits per sol·licitar el servei de reconeixement:

  1. Haver fet el servei d’assessorament.
  2. Presentar tota la documentació que l’especialista hagi demanat a l’usuari durant el servei d’assessorament.
  3. Presentar la inscripció al servei de reconeixement completada i signada:
   1. Sol·licitud inscripció reconeixement CFGM TCAI
   2. Sol·licitud inscripció reconeixement CFGM FARMÀCIA
   3. Sol·licitud inscripció reconeixement CFGS Documentació sanitària
  4. Rebut del pagament del servei de reconeixement per transferència bancària (seguint les instruccions donades per la persona assessora). El preu del servei de reconeixement dependrà de l’informe d’assessorament, on es fa l’estimació dels crèdits o unitats formatives que l’usuari és susceptible de reconèixer.

  Normativa

  d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)

  Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost,  

  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)