llibreta-cmServei d’Assessorament i reconeixement

Inici / Servei d’assessorament i reconeixement

Servei d’assessorament

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg d’una sessió presencial al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Sol·licitud del servei

La sol·licitud s’ha de fer a la secretaria del centre. La persona assessora del centre es posarà en contacte amb l’usuari interessat per concretar un dia i hora de reunió d’assessorament. Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei

60€

Tràmits i documentació a aportar per al procés d’assessorament:

1- Contactar la secretaria del centre: s’orienta a l’usuari i es faciliten les dades de contacte per a què la persona assessora concerti una reunió d’assessorament al centre.

2- Aportar la següent documentació el dia de l’assessorament:

 • DNI original i fotocòpia
 • Vida laboral
 • Certificat d’empresa on es detallin les funcions realitzades al lloc de treball de l’usuari
 • Original i còpia de totes les titulacions acadèmiques i diplomes de cursos i formacions realitzats per l’usuari
 • Rebut del pagament del servei d’assessorament (es fa el pagament a la secretaria del centre, prèviament a la reunió d’assessorament)

Per poder accedir al servei de Reconeixement és imprescindible estar en possessió d’estudis o certificació que permetin l’accés al cicle sobre el qual es vol fer el procés d’assessorament – reconeixement.

Normativa

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost,  
  d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost,  
  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

Servei de reconeixement acadèmic

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu a través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Sol·licitud del servei de reconeixement:

Es pot sol·licitar el servei durant tot l’any acadèmic, sempre que es tingui l’assessorament fet.

Només es pot fer una sol·licitud per persona.

L’oferta del servei de reconeixement es fa per cicles formatius.

Import del servei

 • un crèdit de títol LOGSE: 40€
 • una unitat formativa de títol LOE: 18€

Tràmits per sol·licitar el servei de reconeixement:

 1. Haver fet el servei d’assessorament.
 2. Presentar tota la documentació que l’especialista hagi demanat a l’usuari durant el servei d’assessorament.
 3. Pagament del servei de reconeixement, a la secretaria del centre. El preu del servei de reconeixement dependrà de l’informe d’assessorament, on es fa l’estimació dels crèdits o unitats formatives que l’usuari és susceptible de reconèixer.

Normativa

d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)

Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost,  

de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)


telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

llibreta-cmServicio de Asesoramiento y reconocimiento

Inici / Servicio de asesoramiento y reconocimiento

Servicio de asesoramiento

El servicio de asesoramiento en la formación profesional tiene por objetivo definir y orientar un itinerario formativo y profesional de la persona interesada en conseguir mejorar la calificación. Cuenta con la atención personalizada de expertos de la familia profesional escogida.

Durante el proceso de asesoramiento, que se desarrolla a lo largo de 2 o 3 sesiones presenciales en el centro, el usuario aporta toda la documentación de que dispone para que le sea valorado el expediente formativo y laboral.

Como resultado del proceso el usuario obtiene un informe de asesoramiento que contiene su itinerario con las recomendaciones para llevarlo a cabo.

Este informe es un requisito previo para solicitar el servicio de reconocimiento académico de los aprendizajes que se hayan alcanzado mediante la experiencia laboral o en actividades sociales.

Destinatarios

Personas con experiencia laboral y formación previa que estén interesadas en mejorar su calificación y que quieran recibir asesoramiento personalizado para conseguirlo.

Solicitud del servicio

La solicitud se hace en la secretaría del centro. La persona asesora del centro se pondrá en contacto con el usuario interesado para concretar una cita de asesoramiento. Sólo se puede hacer una única solicitud por persona.

Importe del servicio

60€

Trámites y documentación a aportar para el proceso de asesoramiento:

1- Contactar con la secretaría del centro: se orienta al usuario y se facilitan los datos de contacto para que la persona asesora concierte una reunión de asesoramiento en el centro.

2- Aportar la seguiente documentación el dia del asesoramiento:

 • DNI original i fotocopia
 • Vida laboral
 • Certificado de empresa donde se detallen las funciones desempeñadas por el usuario en su puesto de trabajo
 • Original y copia de todas las titulaciones académicas y diplomas de cursos y formaciones realizados por el usuario
 • Recibo del pago del servicio de asesoramiento (se hace el pago en secretaría, previamente a la reunión de asesoramiento)

Para poder acceder al servicio de Reconocimiento es imprescindible estar en posesión de estudios o certificación que permitan el acceso al ciclo sobre el cual se quiere hacer el proceso de asesoramiento – reconocimiento.

Normativa

Resolución ENS/1891/2012, de 23 de agosto,  

de organización de diversas medidas flexibilizadoras y actuaciones en la formación profesional inicial. (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)

Orden ENS/270/2012, de 31 de agosto,  

de creación de precios públicos por diversos servicios relacionados con las enseñanzas de formación profesional inicial que se prestan en los centros educativos dependientes del Departamento de Enseñanza. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

Servicio de reconocimiento académico

El servicio de reconocimiento académico de los aprendizajes adquiridos mediante la experiencia laboral o en actividades sociales se dirige a las personas que quieran tener un reconocimiento académico de los aprendizajes adquiridos con la experiencia laboral o en actividades sociales relacionados con un determinado ciclo formativo.

Una junta de reconocimiento evalúa al usuario. Ésta está integrada por dos profesores del ciclo formativo y se constituye en el centro educativo.

La junta analiza el informe de asesoramiento, obtenido en el servicio de asesoramiento, y los otros documentos que aporta la persona de las unidades formativas o créditos que quiere que le sean reconocidos. También convoca a la persona para hacerle una entrevista personal de contrastación y valorar, de forma colegiada, los aprendizajes alcanzados mediante la experiencia laboral o en actividades sociales.

Si la junta reconoce académicamente determinadas unidades formativas o créditos, el centro emite un certificado parcial con valor académico.

Posteriormente, si se quiere obtener el título del ciclo correspondiente y convalidar las unidades formativas o créditos (reconocidos) hay que matricularse, totalmente o parcial, en el ciclo formativo correspondiente, acreditando los requisitos académicos de acceso que se establecen para los ciclos formativos de grado medio o superior, según corresponda.

La convalidación de las unidades formativas o créditos certificados en los centros del Departamento de Enseñanza es gratuita.

Si se completa un crédito, una unidad formativa o un módulo de un ciclo formativo a través del reconocimiento académico, se anotará “convalidado” en el expediente académico.

Destinatarios

Se dirige a personas que quieran tener un reconocimiento académico de los aprendizajes adquiridos con la experiencia laboral o en actividades sociales en relación con los títulos oficiales de formación profesional.

Para solicitar el servicio hay que cumplir los requisitos siguientes:

 • haber cumplido 18 años,
 • acreditar experiencia laboral o en actividades sociales de al menos 2 años en el sector,
 • disponer del informe de asesoramiento obtenido en el servicio de asesoramiento, o documento equivalente de convocatorias de acreditación o validación con la orientación y/o asesoramiento del mismo título o de un título afín.

El hecho de participar en el servicio de asesoramiento no comporta reserva de plazas por el servicio de reconocimiento.

Solicitud del servicio de reconocimiento:

Se puede solicitar el servicio durante todo el año académico, siempre que se tenga el asesoramiento hecho.

Sólo se puede hacer una solicitud por persona.

La oferta del servicio de reconocimiento se hace por ciclos formativos.

Importe del servicio

 • un crédito de título LOGSE: 40€
 • una unidad formativa de título LOE: 18€

Trámites para solicitar el servicio de reconocimiento:

 1. Haber hecho el servicio de asesoramiento.
 2. Presentar toaa la documentación que el especialista haya pedido al usuario durante el servicio de asesoramiento.
 3. Pago del servicio de reconocimiento, en la secretaría del centro. El precio del servicio de reconocimiento dependerá del informe de asesoramiento, donde se hace la estimación de los créditos o unidades formativas que el usuario es susceptible de reconocer.

Normativa

Resolución ENS/1891/2012, de 23 de agosto,  

de organización de diversas medidas flexibilizadoras y actuaciones en la formación profesional inicial. (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)

Orden ENS/270/2012, de 31 de agosto,  

de creación de precios públicos por diversos servicios relacionados con las enseñanzas de formación profesional inicial que se prestan en los centros educativos dependientes del Departamento de Enseñanza. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)


telefono

¿Quieres que te llamemos?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

llibreta-cm

Técnico en Farmacia y Parafarmacia

inicio / Cursos online / Técnico en farmacia y Parafarmacia

El Ciclo Técnico en Farmacia y Parafarmacia es un ciclo de Grado medio que consta de un total de 2000 horas de las cuales: 1650 son horas lectivas que se realizan en un curso escolar y 350 horas son de prácticas en centros de trabajo. No es necesario estudiar una carrera para trabajar en el sector de la sanidad, con este curso de auxiliar de farmacia podrás conseguir un título oficial de FP de grado medio y acceder al mercado laboral con garantías.

Que aptitudes conseguiras:

Adquirirás los conocimientos suficientes de anatomía y fisiología para entender el origen de la enfermedad y los fármacos indicados para las diferentes patologías. Dominarás los principios generales de farmacología, incluyendo los conceptos de fármaco, principio activo, dosificación, efectos secundarios, etc. Conocerás los secretos de la comunicación cliente-técnico en farmacia, con los conocimientos de un inglés técnico para poder atender un cliente extranjero. Conocerás los fundamentos básicos de la parafarmacia y las diferentes disciplinas que la integran: homeopatía, dermofarmacia y cosmética, ortopedia etc. Aprenderás los diferentes roles de una farmacia y farmacia hospitalaria con la realización de análisis sencillos, así como a efectuar la medición de constantes vitales y parámetros somatométricos.

Ficha Técnica

Curso:

(CFGM) FP Grado Medio de auxiliar de Farmacia y Parafarmacia.

Tipo:

Curso privado, homologado por la Generalitat de Catalunya y con título oficial.

Matrícula:

Matrícula abierta para septiembre 2017 o febrero 2018.

Modalidad:

No presencial

Duración:

(2000 horas) Prácticas obligatorias presenciales y exámenes presenciales en el centro, siempre en fin de semana.

Tutor:

Eduardo Roque

telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Salidas laborales

Al finalizar el curso con éxito te permitirá entre otras salidas profesionales, trabajar en:

 • Una oficina de farmacia.
 • Una parafarmacia.
 • Una farmacia hospitalaria.
 • Un laboratorio.
 • Empresas distribuidoras de medicamentos
PROGRAMA (LOE)
Módulos
Oficina de farmácia165 horas
Dispensación de productos farmacéuticos264 horas
Dispensación de productos parafarmacéuticos231 horas
Formulación magistral132 horas
Promoción de la salud132 horas
Disposición y venta de productos66 horas
Operaciones básicas de laboratorio132 horas
Primeros auxilios66 horas
Anatomofisiología y patología bàsicas132 horas
Formación y orientación laboral99 horas
Empresa e iniciativa emprendedora66 horas
Inglés técnico99 horas
Formación en centros de trabajo350 horas
Síntesis66 horas

1. Requisitos de acceso a los estudios:

 • Prueba de acceso, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentación necesaria para la preinscripción: a) Documentación identificativa: – Si el alumno o alumna es menor de edad:

 • Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación. Si está en situación de acogida, la resolución de acogida del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original y fotocopia del DNI de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a o guardador/a de hecho) o de la tarjeta de residencia donde conste el NIE si se trata de personas extranjeras.
 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

– Si el alumno o alumna es mayor de edad:

 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso de alumnado extranjero.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitária individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

Cada crédito se cursa por cuatrimestres. Algunos créditos duran más de un cuatrimestre y otros sólo uno, en función de las horas que tiene el crédito. Cada unidad formativa matriculada por cuatrimestre tiene un coste de 195€ (algunas unidades formativas duran más de un cuatrimestre y por tanto hay que pagarlos cada cuatrimestre que se matricula esta unidad).

En el caso de aquellos alumnos que desean realizar el curso completo, obtendrán una sustancial rebaja en el precio del curso, quedando éste al 55% rebajado. En estos casos, el coste del curso será de 110€ de matrícula y 110€ de mensualidad desde septiembre hasta junio por cada año de duración del curso (son dos años).

Disponemos de una amplia cartera de centros de renombre y con experiencia en acoger alumnos en formación.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cm Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

Inici / Cursos online / Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

El Cicle de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia és un cicle de grau mitjà que consta d’un total de 2000 hores de les quals: 1650 són hores lectives que es realitzen en dos cursos escolars i 350 hores són de pràctiques en centres de treball. No cal estudiar una carrera per treballar al sector de la sanitat, amb aquest curs de tècnic de farmàcia podràs aconseguir un títol oficial de FP de grau mitjà i accedir al mercat laboral amb garanties.

Quines aptituds aconseguiràs:

Adquirir els coneixements suficients d’anatomia i fisiologia per entendre l’origen de la malaltia i els fàrmacs indicats per a les diferents patologies. Dominaràs els principis generals de farmacologia, incloent els conceptes de fàrmac, principi actiu, dosificació, efectes secundaris…etc. Coneixeràs els secrets de la comunicació client-tècnic en farmàcia, amb els coneixements d’un anglès tècnic per poder atendre un client estranger. Coneixeràs els fonaments bàsics de la parafarmàcia i les diferents disciplines que la integren: homeopatia, dermofarmàcia i cosmètica, ortopèdia…etc. Aprendràs els diferents rols d’una oficina de farmàcia i de la farmàcia hospitalària amb la realització d’anàlisis senzills, així com a efectuar el mesurament de constants vitals i paràmetres somatomètrics.

Fitxa tècnica

Curs:

(CFGM) FP Grau Mitjà Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

Tipus:

Curs privat i homologat per la Generalitat de Catalunya (títol oficial)

Matricula:

Matrícula oberta per a setembre 2017 o febrer 2018.

Modalidat:

No presencial

Duració:

(2000 hores)

Tutor:

Eduardo Roque

Es un curs privat

Exàmens i pràctiques presencials al centre, sempre en cap de setmana.

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

En finalitzar el curs amb èxit et permetrà entre altres sortides professionals, treballar en:

 • Una oficina de farmàcia.
 • Una parafarmàcia.
 • Una farmàcia hospitalària.
 • Un laboratori.
 • Empreses distribuïdores de medicaments.
PROGRAMA (LOE)
Mòduls
Oficina de farmàcia165 hores
Dispensació de productes farmacèutics264 hores
Dispensació de productes parafarmacèutics231 hores
Formulació magistral132 hores
Promoció de la salut132 hores
Disposició i venda de productes66 hores
Operacions bàsiques de laboratori132 hores
Primers auxilis66 hores
Anatomofisiologia i patologia bàsiques132 hores
Formació i orientació laboral99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora66 hores
Anglès tècnic99 hores
Formació en centres de treball350 hores
Síntesi66 hores

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

– Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

– Si l’alumne o alumna és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

* En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés.

Aquest curs és privat  i no presencial, de titulació oficial. Classes pràctiques i exàmens presencials al centre. El preu per unitat formativa al quadrimestre és de 195€.

La duració d’aquest cicle és de 2 cursos, en el cas d’aquelles persones que es vulguin matricular del curs complert per a dos anys, el preu que s’aplicarà es veurà rebaixat al 55%: 110€ de matrícula i 110€ de mensualitat (de setembre a juny) per a cada any dels dos que dura el curs.

Aquest curs és privat  i no presencial, de titulació oficial. Classes pràctiques i exàmens presencials al centre. El preu per unitat formativa al quadrimestre és de 195€.

La duració d’aquest cicle és de 2 cursos, en el cas d’aquelles persones que es vulguin matricular del curs complert per a dos anys, el preu que s’aplicarà es veurà rebaixat al 55%: 110€ de matrícula i 110€ de mensualitat (de setembre a juny) per a cada any dels dos que dura el curs.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cmTécnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería Online

inicio / Cursos online / Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria

banner-llarg-infermeria-es

El Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería Online es un ciclo de Grado medio que consta de un total de 1400 horas de las cuales: 990 son horas lectivas que se realizan desde casa y con clases prácticas y exámenes presenciales en el centro;  y 410 horas son de prácticas en centros de trabajo.

Que aptitudes conseguirás:

Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de su competencia. Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios. Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria. Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario en empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.

Ficha Técnica

 

Curso:

(CFGM) FP Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Matrícula:

Matrícula abierta para septiembre 2017 y febrero 2018.

Modalidad:

No Presencial

Duración:

(1400 horas) El curso se inicia el 12 de septiembre de 2017 o bien el 6 de febrero de 2018.

Tutora:

Carlos Pérez Garri

Es un curso privado, homologado por la Generalitat de Catalunya y con titulación oficial.

Exámenes y prácticas obligatorias presenciales en el centro siempre en fin de semana.

[/ac-box]

telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Salidas laborales

 • Auxiliar de atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio
 • Auxiliar de balnearios
 • Auxiliar de enfermería clínica
 • Auxiliar geriátrico
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar de esterilización
 • Auxiliar pediátrico
 • Auxiliar de salud mental
 • Auxiliar de unidades especiales
PROGRAMA
CréditosDuración
Operaciones administrativas y documentación sanitaria60 horas
El ser humano ante la enfermedad60 horas
Bienestar del paciente/cliente: higiene y movimiento60 horas
Curas básicas de enfermería aplicadas a las necesidades del ser humano240 horas
Primeros auxilios30 horas
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material90 horas
Apoyo psicológico al paciente/cliente60 horas
Educación para la salud30 horas
Técnicas de ayuda odontológica-estomatológica90 horas
Relaciones en el entorno de trabajo60 horas
Formación y orientación laboral60 horas
Informática60 horas
Formación en centros de trabajo410 horas
Síntesis60 horas

1. Requisitos de acceso a los estudios:

 • Prueba de acceso, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentación necesaria para la preinscripción:

a) Documentación identificativa:

– Si el alumno o alumna es menor de edad:

 • Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación. Si está en situación de acogida, la resolución de acogida del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original y fotocopia del DNI de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a o guardador/a de hecho) o de la tarjeta de residencia donde conste el NIE si se trata de personas extranjeras.
 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

– Si el alumno o alumna es mayor de edad:

 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso de alumnado extranjero.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitária individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

Este curso es privado: el precio por crédito es de 295€ por cuatrimestre (algunos módulos duran más de un cuatrimestre y por tanto hay que pagarlos cada cuatrimestre que se matricula este mismo módulo).

En el caso de querer matricularse del curso completo y hacer todos los créditos del programa, el precio tiene un sustancial descuento del 60%, quedando la matrícula y las mensualidades en 140€, en vez de 295€.

Disponemos de una amplia cartera de centros de renombre y con experiencia en acoger alumnos en formación.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cm

Tècnic en cures auxiliars d’infermeria Online

Inici / Cursos online / Cures auxiliars d’infermeria online

banner-llarg-infermeria-caEl Cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria online és un cicle de grau mitjà que consta d’un total de 1400 hores de les quals: 990 són hores lectives que es realitzen des de casa, a excepció de les hores programades per classes pràctiques, que es realitzen en un cap de setmana al centre i de manera presencial, igual que els exàmens. Les altres 410 hores són de pràctiques en centres de treball.

Quines aptituds aconseguiràs:
Preparar els materials i processar la informació de la consulta / unitat en les àrees de la seva competència. Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient / client. Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i del material / instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes / unitats / serveis. Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient / client realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de suport psicològic i d’educació sanitària. Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.
En finalitzar els meus estudis, què puc fer? Exercir la meva activitat professional en el sector sanitari en empreses privades del sector o creant la meva pròpia.

Ficha Técnica

 

Curs:

(CFGM) FP Grau mitjà de Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria.

Matrícula:

Matrícula oberta per a setembre 2017 o febrer 2018.

Modalidat:

No presencial

Duració:

(1400 hores)

Tutora:

Carlos Pérez Garri

És un curs privat, homologat per la Generalitat de Catalunya amb titulació oficial.

Exàmens i pràctiques presencials al centre, sempre en cap de setmana.

telefono


Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Sortides laborals:

 • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
 • Auxiliar de balnearis
 • Auxiliar d’infermeria clínica 
 • Auxiliar geriàtric
 • Auxiliar bucodental 
 • Auxiliar d’esterilització
 • Auxiliar pediàtric
 • Auxiliar de salut mental
 • Auxiliar d’unitats especials
PROGRAMA (LOGSE)
CrèditsDurada
Operacions administratives i documentació sanitària60 hores
L’ésser humà davant la malaltia60 hores
Benestar del pacient/client: higiene i moviment60 hores
Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà240 hores
Primers auxilis30 hores
Higiene del medi hospitalari i neteja de material90 hores
Recolzament psicològic al pacient/client60 hores
Educació per a la salut30 hores
Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica90 hores
Relacions en l’entorn de treball60 hores
Formació i orientació laboral60 horas
Informàtica60 hores
Formació en centres de treball410 hores
Síntesi60 hores

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

– Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

– Si l’alumne o alumna és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

* En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés.

Aquest curs és privat  i no presencial, de titulació oficial. Classes pràctiques i exàmens presencials al centre. El preu per crèdit al quadrimestre és de 295€. Aquells que volen matricular-se del curs complert tenen un descompte del 60%, quedant el preu del curs en 140€ de matricula i 140€ de mensualitat, de setembre a juny.

Cada quadrimestre es pot matricular l’alumne dels crèdits que vulgui, sense superar la meitat dels crèdits del curs. Per cursar el crèdit de pràctiques al segon quadrimestre cal haver aprovat els crèdits del primer quadrimestre.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

Secretaria

Inici Secretaria / On estem?

On som?

c/ Rodés, nº. 6
08901 L’Hospitalet de Llobregat

linea-1

Metro: Parada Avda Carrilet o parada Rambla Just Oliveras.

600px-Cercanias.svg

Renfe:
Rodalies Renfe, estació de L’Hospitalet del Llobregat.

icono-ferrocarrils

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC):
Estació de Sant Josep.

Autobús:

L12
L14
L52
L82
L85

llibreta-cmFormació continuada

Inici / Cursos online / Formació continuada

banner-llarg-formacion-cont-CA

CODIFICACIÓ AMB CIM-10 PER A PROFESSIONALS SANITARIS

Curs de formació continuada de 40 h I 10 setmanes de duració. Reconegut pel RIS (Reconeixement d’Interés Sanitari) i acreditat amb 8,2 crèdits. Puja punts en bosses de treball de centres sanitaris.

4a EDICIÓ: 3/15 d’octubre de 2016 – 22 de desembre de 2016

5a EDICIÓ: 6/10 DE FEBRER de 2017 a 14 D’ABRIL de 2017

El plaç de matriculació en aquesta formació està comprés entre:

els dies 3 a 15 d’octubre de 2016 per a la 4a edició i

OBERT PLAÇ EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ PER LA 5a EDICIÓ:

DEGUDA LA CREIXENT DEMANDA D’AQUESTA FORMACIÓ HEM AMPLIAT EL PLAÇ DE MATRICULACIÓ FINS AL 10 DE FEBRER DE 2016 EN LA 5a EDICIÓ.

El preu d’aquest curs és de 150€. La matrícula està oberta per a cualsevol de les 3 edicions proposades, amb la possibilitat d’escollir les dades que millor s’ajustin a la situació personal en el moment de matricular-se al curs.

Aquest curs està acreditat amb 8’2 crèdits i te Reconeixement d’Interès Sanitari.

Més informació al 93 337 80 99  en horari d’oficina.

Cada any oferim algun curs que amplia o complementa la formació del professional sanitari. Procurem oferir-los intensius i semipresencials o a distància.

Descripció del curs: Temari, Metodologia, etc.

.

OBJECTIU DEL CURS:

1. Conceptualitzar amb l’organització, estructura i terminologia de la CIM-10 en Diagnòstics i Procediments

2. Implantar la nova codificació de la CIM-10 en casos pràctics

3. Identificar les principals diferències entre la CIM-9 i la CIM-10

4. Capacitar a l’alumne en la nova estructura dels codis de la CIM-10

5. Obtenir uns bons resultats en els exercicis creats en aquest curs en la codificació de la CIM-10
TEMARI:

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA CIM-10 en Diagnòstics

MÒDUL 2: INTRODUCCIÓ A LA CIM-10 en Procediments

MATERIAL:

– Normativa oficial de la CIM-10, Traducció de la normativa oficial estatunidenca per la ICD10CM corresponent a l’any fiscal 2014, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i igualtat, Subdirecció General d’informació Sanitària i Innovació.

METODOLOGIA:

– Aprenentatge individual mitjançant la plataforma Moodle, que és una Plataforma e-learning. Permet a l’alumne adaptar l’aprenentatge a les seves necessitats mentre és tutoritzat pel professional expert en aquest curs.

– Tutories: La plataforma permet fer una tutoria col·lectiva, missatges privats amb l’alumne i si calgués, es podrien realitzar tutories telefòniques per situacions concretes personals que facin que es comprometi el desenvolupament del curs. No cal utilitzar cap correu electrònic doncs la plataforma ja permet una comunicació activa en tots els àmbits: individual i col·lectiu.

– Com a canal d’ajuda, s’habilitarà un fòrum on podran escriure els seus dubtes sobre les activitats avaluables o qualsevol concepte o procediment que no s’hagi entès. El fòrum de dubtes és un lloc virtual on es concentra ajuda entre iguals i ajuda de professor a alumne.


telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

llibreta-cmDocumentació i administració sanitàries

Inici / cursos online / Documentació sanitària

banner-llarg-documentacio-ca

Aquest curs és privat online, amb títol oficial. Exàmens presencials al centre Miquel Servet.

Característiques:

Aquest cicle formatiu s’estudia a distància a través de la Intranet del CE Miquel Servet. L’estructura del curs no presencial difereix de la del presencial en que els mòduls es distribueixen en dos quadrimestres per cada curs que dura el cicle. La formació en centres de treball o mòdul FCT s’inicia normalment en el segon quadrimestre del segon curs, per fer-ho, cal haver aprovat les matèries del primer curs. Cada quadrimestre té una convocatòria ordinària presencial i una extraordinària, també presencial. Per obtenir el títol és imprescindible haver superat tots els mòduls del programa, inclòs el de pràctiques.

Fitxa Tècnica

 

Curs:

Documentació i administració sanitàries

Matrícula:

Matrícula oberta per a setembre 2017 o febrer 2018.

Modalidat:

No presencial

Duració:

(2000 hores) (2 cursos)

Tutora:

Marta Aboy

És un curs privat, homologat per la Generalitat de Catalunya i amb titulació oficial.

Exàmens presencials al centre, sempre en cap de setmana

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP11   99hFormació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

.

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, batxillerat, COU o FP2

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Aquest curs és privat  i no presencial, de titulació oficial. Exàmens presencials al centre. El preu per unitat formativa al quadrimestre és de 195€. Aquells que volen matricular-se del cicle complert (dos cursos) tenen un descompte del 50%, quedant el preu del curs en 130€ de matricula i 130€ de mensualitat, de setembre a juny cada any dels dos que dura el cicle.

Accés a estudis universitaris:

* Des de l’entrada en vigor del Pla Bolonya es pot accedir a qualsevol grau universitari estant en possessió d’una titulació de CFGS.

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la pròpia universitat on es vagi a cursar el Grau dessitjat.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

Curs online

Inici / Curs Online

banner-llarg-cursos-online-ca

Al nostre centre volem estar a la vanguàrdia de la formació i, per això, oferim formació a distància oficial, formació d’idiomes a distància i també formació continuada per a professionals sanitaris.

La Formació Professional per Internet, més coneguda per l’FP en línia, no sembla deixar de créixer en els útims anys per les seves grans avantatges com la flexibilitat horària i la possibilitat que ofereix de formar-se a tots aquells professionals que no disposen del temps necessari per realitzar un cicle de forma presencial.

Els nostres cursos

banner-infermeria-ca1

banner-farmacia-ca

banner-documentacioonline-ca

banner-formacio-continuada-ca

llibreta-cmCurs de graduat ESO per a adults

Inici / Aula d’adults / Curs de graduat ESO per a adults

Ara és el moment d'obtenir el graduat ESO Centre Miquel Servet

El curs de Graduat ESO per a adults és un curs personalitzat, s’adapta a les circumstàncies concretes de cada alumne. Modalitats d’estudi:

presencial – semipresencial – distància

 El programa del curs es dissenya en funció dels coneixements previs de l’alumne. Aquest curs és privat i els exàmens es fan al centre. S’han de superar tots els exàmens i activitats proposades durant el curs per poder aprovar les matèries i obtenir el Graduat.

Estructura del curs:

El curs d’ESO per a adults s’estructura en dos nivells: Nivell I i Nivell II. Cada nivell dura un curs escolar i les assignatures s’estructuren en quadrimestres, fent-se una part d’elles de setembre a gener i l’altra part de febrer a juny. D’aquesta manera, cada assignatura que s’aprova és una assignatura superada. La quantitat d’assignatures i els seus continguts es determina mitjançant una avaluació inicial que fa el tutor del curs, per determinar els coneixements previs de l’alumne i dissenyar l’itinerari més adequat en cada cas.

En el cas d’aquelles persones que ja tenen el Graduat Escolar (antiga EGB) o que tenen superats 1r i 2n d’ESO i es van quedar en tercer amb algunes assignatures pendents, passarien directament al Nivell II, d’un curs escolar de durada. Després de fer l’avaluació inicial es dissenyaria l’itinerari d’assignatures a superar en aquest nivell per obtenir el Graduat ESO.
En el cas d’aquelles persones que no van acabar l’EGB o es van quedar a meitat de 1r o 2n d’ESO, haurien de fer els dos nivells, sempre després de dissenyar l’itinerari d’assignatures en funció dels coneixements que demostrin a la prova inicial.

Aquest curs és totalment privat.

Matrícula:

110€

Quotes Mensuals:

110€

La durada del curs depèn de cada alumne i de la seva avaluació inicial, des d’un trimestre a sis trimestres.

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

REGISTRA'T !! al nostre Newsletters i rebràs totes les novetats

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

 

REGISTRA’T !! al nostre Newsletters i rebràs totes les novetats

Per què confiar en nosaltres?

icono-visto

Professors Titulats

Tot l’equip docent està qualificat i amb una àmplia experiència en el sector.

icono-visto

Borsa de treball

Tenim una àmplia cartera de col·laboradors, amb ofertes per a totes les titulacions.

icono-visto

Millors pràctiques

Treballem en els millors hospitals i centres de salut, en molts casos ens proporcionen treball al final de les pràctiques.

icono-visto

Atenció personalitzada

Amb la nostra metodologia de treball mantenim una relació tutor alumne molt propera fent un seguiment adaptat a les necessitats de cada alumne i amb qualitat garantitzada.

Secretaria

Inicio / Secretaria / ¿Dónde estamos?

¿Dónde estamos?

Dirección:

c/ Rodés, nº. 6
08091 L’Hospitalet de Llobregat

linea-1

Metro: Parada Avda Carrilet o parada Rambla Just Oliveras.

600px-Cercanias.svg

Renfe:
Cercanías de Renfe, estación de L’Hospitalet del Llobregat.

icono-ferrocarrils

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC):
Estación de Sant Josep.

Autobús:

L12
L14
L52
L82
L85

llibreta-cmFormación continuada

inicio / Cursos online / Formación continuada

banner-llarg-formacion-cont-es

CODIFICACIÓN CON CIE-10-ES PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Curso de formación continuada de 40 h y 10 semanas de duración. Reconocido por el RIS (Reconocimiento de Interés Sanitario) y acreditado con 8,2 créditos. Sube puntos en bolsas de empleo de centros sanitarios.

4ª EDICIÓN: 3/15 de octubre de 2016 – 22 de diciembre de 2016

5ª EDICIÓN: del 6/10 de febrero de 2017 al 14 de abril de 2017

El plazo de matriculación en esta formación está comprendido entre:

los días 3 a 15 de octubre de 2016 para la 4ª edición y

¡ATENCIÓN! AMPLIADO PLAZO DE MATRICULACIÓN 5ª EDICIÓN POR AUMENTO DE DEMANDA:

HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2017 SE ACEPTARÁN MATRÍCULAS EN ESTA FORMACIÓN.

El coste de este curso es de 150€. La matrícula está abierta para cualquiera de las ediciones propuestas, pudiendo elegir las fechas que mejor se ajusten a la situación personal en el momento de matricularse en el curso.

Este curso está acreditado con 8’2 créditos y tiene Reconocimiento de Interés Sanitario.

Más información en 93 337 80 99  en horario de oficina.

Cada año ofrecemos algun curso que amplía o complementa la formación del profesional sanitario. Procuramos ofrecerlos intensivos y semipresenciales o a distancia.

Descripción del curso: Temario, Metodología, etc.

OBJETIVO DEL CURSO:

1. Conceptualizar con la organización, estructura y terminología de la CIE-10-SE en Diagnósticos y Procedimientos.

2. Implantar la nueva codificación de la CIE-10-ES en casos prácticos.

3. Identificar las principales diferencias entre la CIE-9-MC y la CIE -10-ES

4. Capacitar al alumno en la nueva estructura de los códigos de la CIE -10- ES

5. Obtener unos buenos resultados de los ejercicios creados en este curso en la codificación de la CIE-10- ES

 

TEMARIO:

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA CIE-10-ES en Diagnósticos

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LA CIE -10-ES en Procedimientos.

 

MATERIAL:

– Normativa oficial de la CIE -10-ES. Traducción de la normativa oficial estadounidense para la ICD10CM correspondiente al año fiscal 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación.

METODOLOGÍA:

– Aprendizaje individual mediante la plataforma Moodle que es una Plataforma e-learnign. Permite al alumno adaptar el aprendizaje a sus necesidades siendo tutorizado por el profesional experto en este curso.

– Tutorías: La plataforma permite hacer una tutoría colectiva, mensajes privados con el alumno y si fuera necesario se podrán realizar tutorías telefónicas para situaciones concretas personales que hagan comprometer el desarrollo del curso. No es necesario utilizar ningún correo electrónico, pues la plataforma ya permite una comunicación activa en todos los ámbitos: individual y colectivo.

– Como canal de ayuda  habrá abierto un foro donde podrán escribir sus dudas sobre las actividades evaluables o algún concepto o procedimiento que no se haya entendido. El foro de dudas es un lugar virtual donde se concentra ayuda entre iguales y ayuda de profesor a alumno.


telefono

¿Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

llibreta-cm

Documentación y administración sanitarias

inicio / Cursos online / Documentación sanitaria

Este curso es privado online, con título oficial. Exámenes presenciales en el centro Miquel Servet.

Características:

Este ciclo formativo se estudia a distancia a través de la Intranet del CE Miquel Servet. La estructura del curso no presencial difiere de la del presencial en que los módulos se distribuyen en cuatrimestres. De septiembre a finales de enero y de febrero a mediados de mayo. El módulo de formación en centros de trabajo (FCT)se inicia normalmente en el segundo cuatrimestre del segundo curso y, para poder hacerlo, es necesario haber aprobado las materias del primer curso. Cada cuatrimestre tiene una convocatoria ordinaria presencial y una extraordinaria, también presencial. Para obtener el título es imprescindible haber superado todos los módulos del programa, incluido el de prácticas.

Ficha Técnica

 

Curso:

Documentación y administración sanitarias

Matrícula:

Matrícula abierta para septiembre 2017 o febrero 2018.

Modalidad:

Online

Duración:

(2000 horas) (2 cursos)

Tutora:

Marta Aboy

Es un curso privado homologado por la GEneralitat de Catalunya y con título oficial.

Exámenes presenciales en el centro, siempre en fin de semana.

telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Salidas laborales

 • Técnico superior en documentación sanitaria.
 • Unidades de documentación clínica.
 • Técnico en codificación.
 • Archivo de historias clínicas.
 • Evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria

MP01  99h

Gestión de pacientes

MP02 66h

Terminología Clínica y patología

MP03 198h

Extracción de diagnósticos y procedimientos

MP04  132h

Archivo y documentación sanitarios

MP05  132h

Sistemas de información y clasificación sanitarios

MP06  132h

Ofimática y proceso de la información

MP07  165h

Codificación sanitaria

MP08  66h

Atención psicosocial al paciente/usuario

MP09  165h

Validación y explotación de datos

MP10  99h

Gestión administrativa sanitaria

MP11   99h

Formación y orientación laboral

MP12   66h

Empresa e iniciativa emprendedora

MP13 99h

Inglés técnico

MP14 66h

Proyecto

MP15 350h

Formación en centros de trabajo

Ciclos Formativos de Grado Superior

1. Requisitos de acceso a los estudios:

 • Prueba de acceso, bachillerato, COU o FP2

2. Documentación necesaria para la preinscripción:

a) Documentación identificativa:

 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso de los alumnos extranjeros.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

De forma extraordinaria, los datos de identificación o de filiación de los alumnos extranjeros también se pueden acreditar con el documento de identidad, el pasaporte o el libro de familia del país de origen.

b) Documentación académica:

 • Certificación académica de la calificación de la prueba de acceso o de las calificaciones obtenidas en bachillerato, estudios equivalentes u otros estudios que permitan el acceso. Si se trata de bachillerato LOGSE, original i fotocopia de las páginas 22 y 23 del libro de calificaciones del bachillerato.

Este curso es privado: cada unidad formativa matriculada por cuatrimestre tiene un coste de 195€ (algunas unidades formativas duran más de un cuatrimestre y por tanto hay que pagarlos cada cuatrimestre que se matricula esta unidad).

En el caso de querer matricularse del ciclo completo y hacer todos los módulos del programa, el precio tiene un sustancial descuento del 50%, quedando en 130€ de matrícula y 130€ cada mensualidad, de septiembre a junio, en cada uno de los dos cursos que dura el ciclo.

Acceso a estudios universitarios:

* Desde la entrada en vigor del Plan Bolonia se puede acceder a cualquier grado universitario estando en posesión de una titulación de CFGS.

Este CFGS equivale a 120 créditos ECTS. Estos créditos permiten la convalidación de créditos en grados afines a esta formación, como los que indicamos a continuación:

 • Fisioterapia
 • Enfermería
 • Podología
 • Ciencias de la salud

Los créditos convalidables los determina la propia universidad donde se vaya a cursar el Grado deseado.

Disponemos de una amplía cartera de centros de renombre y con experiencia en acoger alumnos en formación.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cmCurso de graduado ESO para adultos

inicio / Aula de adultos / Curso de graduado ESO para adultos

Ahora es el momento de obtener el graduado ESO Centro Miquel Servet

El curso de Graduado ESO para adultos es un curso personalizado, se adapta a las circunstancias concretas de cada alumno.

Modalidades de estudio:

presencial   –   semipresencial   –   distancia

 

El programa del curso se diseña en función de los conocimientos previos del alumno. Este curso es privado y los exámenes se hacen en el centro. Se han de superar todos los exámenes y actividades propuestas durante el curso para poder aprobar las materias y obtener el Graduado.

Estructura del curso:

El curso de ESO para adultos se estructura en dos niveles: Nivel I y Nivel II. Cada nivel dura un curso escolar y las asignaturas se estructuran en cuatrimestres, haciéndose una parte de ellas de septiembre a enero y la otra parte de febrero a junio. De esta manera, cada asignatura que se aprueba es una asignatura superada. La cantidad de asignaturas y sus contenidos se determina mediante una evaluación inicial que hace el tutor del curso, para determinar los conocimientos previos del alumno y diseñar el itinerario más adecuado en cada caso.

En el caso de aquellas personas que ya tienen el Graduado Escolar (antigua EGB) o que tienen superados 1º y 2º de ESO y se quedaron en tercero con algunas asignaturas pendientes, pasarían directamente al Nivel II, de un curso escolar de duración. Después de hacer la evaluación inicial se diseñaría el itinerario de asignaturas a superar en este nivel para obtener el Graduado ESO.

En el caso de aquellas personas que no acabaron la EGB o se quedaron a mitad de 1º o 2º de ESO, tendrían que hacer los dos niveles, siempre después de diseñar el itinerario de asignaturas en función de los conocimientos que se demuestren en la prueba inicial.

Este curso es totalmente privado.

Matrícula:

110€

Cuotas Mensuales:

110€

La duración del curso depende de la evaluación inicial del alumno: desde un trimestre a 6 trimestres.


telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Secretaria

Inicio / Secretaria / Equipo docente

Equipo docente

20150209_153432 Magda Bernal Hernández

Titular

Coordinadora Pedagógica / Coordinadora prácticas

Tutora GESO / Profesora Curso Acceso a CFGS

Profesora CFGM y CFGS no presenciales

Titular del centro. Coordina conjuntamente con Dirección  todas las gestiones del centro y sus formaciones.

anonim

Jesús Gabara Cabero

Director pedagógico

Profesor en GESO y Curso de acceso a CFGS

Profesor en CFGS de Documentación sanitaria

Profesor de CFGM y CFGS no presenciales

anonim

Marta Aboy García

Tutora y Profesora de codifiación CFGS Documentación sanitaria

Tutora CFGS Documentación sanitaria no presencial

Profesora CFGM y CFGS no presenciales

Profesora especialista Asesoramiento-Reconocimiento de Sanidad

anonim

Eduardo Roque García

Tutor CFGM Farmacia y parafarmacia no presencial

Profesor CFGM y CFGS no presenciales

anonim

Montse Costa Nuez

Tutora 2º de Farmacia

Profesora CFGM Farmacia y parafarmacia

anonim

Juan Domingo Martínez Martínez

Profesor CFGM Farmacia y parafarmacia

anonim

Mónica López López

Profesora CFGM Curas auxiliares de enfermería

anonim

Gracia Lucea Marchador

Tutora / profesora CFGM Curas auxiliares de enfermería

anonim

Javier Muñoz Fernández

Tutor / Profesor CFGS Documentación i administración sanitarias

anonim

Laura Oromí García

Profesora CFGM Curas auxiliares de enfermería

anonim

Carlos Pérez Garri

Profesor CFGS Documentación y administración sanitarias presencial

Tutor CFM Curas Auxiliares de Enfermería no presencial

Profesor CFGM y CFGS no presenciales

Profesor especialista Asesoramiento-Reconocimiento de Sanidad

anonim

Joan Rabat Oliva

Profesor CFGM i CFGS

Mariona Ribera Llonc

Tutora 1º de Farmacia

Profesora CFGM Farmacia y Parafarmacia

anonim

Laura Ruiz Corulla

Tutora / Profesora CFGM Curas Auxiliares de Enfermería

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria

Inicio / Secretaria / Contacto

Contacto

Para obtener información más detallada sobre nuestros cursos,
rellena este formulario.

Su nombre *

Su e-mail *

Asunto:*

Su mensaje

Secretaria

Inici / Secretaria / Contacte

Contacte

Per obtenir més Informació detallada sobre els nostres cursos, omple aquest formulari.

El vostre nom *

El vostre e-mail *

Assumpte:

El missatge

Secretaria

Inici / Secretaria / Equip docent

Equip docent

20150209_153432

 

Magda Bernal Hernández

Titular

Coordinadora Pedagògica / Coordinadora pràctiques

Tutora GESO / Professora Curs accés CFGS / Professora CFGM i CFGS no presencials

Titular del centre. Coordina conjuntament amb direcció totes les gestions del centre i les seves formacions.

anonim

Jesús Gabara Cabero

Director pedagògic

Professor a GESO i Curs de preparació per a les proves d’accés a CFGS

Professor en CFGS de Documentació sanitària

Professor CFGM i CFGS no presencials

anonim

Marta Aboy García

Tutora i Professora de codificació CFGS Documentació i administració sanitàries presencial

Tutora CFGS Documentació i Administració Sanitàries no presencial

Professora CFGM i CFGS no presencials

Professora especialista Assessorament-Reconeixement de Sanitat

anonim

Eduardo Roque García

Tutor CFGM Farmàcia i Parafarmàcia no presencial

Professor CFGM i CFGS online

anonim

Montse Costa Nuez

Tutora 2n Farmàcia

Professora CFGM Farmàcia i parafarmàcia

anonim

Juan Domingo Martínez Martínez

Professor CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

anonim

Mónica López López

Professora CFGM Cures auxiliars d’infermeria

anonim

Gracia Lucea Marchador

Tutora / professora CFGM Cures auxiliars d’infermeria

anonim

Javier Muñoz Fernández

Tutor / Professor CFGS Documentació i administració sanitàries

anonim

Laura Oromí García

Professora CFGM Cures auxiliars d’infermeria

anonim

Carlos Pérez Garri

Professor CFGS Documentació i administració sanitàries presencial

Tutor CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria no presencial

Professor CFGM i CFGS no presencials

Professor especialista Assessorament-Reconeixement de Sanitat

anonim

Joan Rabat Oliva

Professor CFGM i CFGS

Mariona Ribera Llonc

Tutora 1r Farmàcia

Professora CFGM Farmàcia i parafarmàcia

anonim

Laura Ruiz Corulla

Tutora / Professora CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

 

Agenda

Inicio / Secretaria / Agenda

Agenda

AEC v1.0.4

Agenda

Inici / Secretaria / Agenda

Agenda

AEC v1.0.4

Bolsa de empleo

Inicio / Bolsa de empleo

Formulari de registre

Registre per incorporar-te a la borsa de treball del centre Miquel Servet

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

Cuando tengas hecho el registro envíanos tu Currículum en formato PDF

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Documento en PDF.

Secretaría

Inicio / Secretaria / Horarios

Horario de secretaría

Lunes a jueves:

9:15 a 13.30 y 15:30 a 19:00

Viernes:

09:15 a 13:30

 

 

15372550_s

 

Aquí os podremos solucionar todas las dudas que tengáis llamando y preguntando por Eli.

Nuestro teléfono de contacto es  93 337 80 99

E-mail: miquelservet@cemiquelservet.com

Secretaria

Inici / Secretaria / Horaris 

Horari de secretaria

Dilluns a dijous:

9:15 a 13.30 i 15:30 a 19:00

Divendres:

09:15 a 13:30

 

15372550_s

 

Des d’aquí us podrem solucionar tots els dubtes que tingueu, trucant i preguntant per la Eli.

El nostre telèfon és Tel: 93 337 80 99

E-mail: miquelservet@cemiquelservet.com

 

Borsa de treball

Inici / Borsa de treball

Formulari de registre

Registre per incorporar-te a la borsa de treball del centre Miquel Servet

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

Quan tinguis fet el registre envia’ns el teu Currículum en format PDF

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Document en PDF.

REGISTRATE !! en nuestra Newsletters y recibirás todas las novedades

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

¿Por qué confiar en nosotros?

Profesores Titulados

Todo el equipo docente esta cualificado y con una amplia experiencia en el sector.

icono-visto

Bolsa de empleo

Tenemos una amplia cartera de colaboradores, con ofertas para todas las titulaciones.

icono-visto

Mejores prácticas

Trabajamos en los mejores hospitales y centros de Salud, que en muchos casos nos proporcionan trabajo al final de las prácticas.

icono-visto

Atención personalizada

Con nuestra metodología de trabajo mantenemos una relación tutor alumno muy próxima haciendo un seguimiento adaptado  a las necesidades de cada alumno.

llibreta-cmProva d’accés a cicles formatius de grau superior

Inici / Aula d’adults / Prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Mai havia estat tant fàcil arribar a un grau superior!

Curs de preparació per a la prova d’accés a grau superior

El curs de preparació a la prova d’accés a CFGS del CE Miquel Servet et proporcionarà punts afegits a la teva nota final d’examen. La teva nota mitjana del curs serà multiplicada per 0.2 i la puntuació resultant serà afegida a la teva nota mitjana de l’examen.

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.
La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Fitxa Tècnica

 

Curs:

(CFGM) Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Matrícula:

160€ (mínim 20 persones per fer el curs)

Modalidat:

Presencial , semipresencial i a distància.

Duració:

El curs començarà el 19 de setembre i acabarà el maig del 2018.

Tutora:

Per determinar


telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Continguts del curs:

 • Part comuna (Presencial)
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès)
  • Matemàtiques
 • Part específica (Seguiment online a través de la Intranet del centre amb plataforma moodle, amb exàmens i tutoríes presencials)

Opció A

Opció B

Opció C

- Física- Biologia- Psicologia i Societat
- Tecnologia industrial- Química- Geografía

Opcions de matèries de la part específica segons el cicle que es vol escollir

La prova té dues parts:

 • Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
  El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores cadascun. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En el segon bloc es fa la prova de llengua estrangera i la de matemàtiques.
 • Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l’opció A, l’opció B o l’opció C. Les proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores.
  La matèria específica d’educació física pot ser seleccionada exclusivament, per les persones que vulguin inscriure’s al cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives. En el cas d’optar per aquesta matèria, cal tenir present que només es podrà accedir al cicle formatiu esmentat.

La qualificació global de la prova està compresa entre 0 i 10 i s’obté de la mitjana aritmètica de la part comuna i de la part específica per separat.
La qualificació de la part comuna és la mitjana aritmètica de les quatre matèries que la conformen. La qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les dues matèries triades.
Les persones aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 4 a cada una de les parts.
Les persones aspirants que obtenen una qualificació global igual o superior a 4 se’ls pot aplicar un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per a la preparació de la prova d’accés i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència.

 • Haver superat la prova d’accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional permet l’accés a qualsevol cicle de la mateixa opció que ha triat l’aspirant amb les excepcions següents de matèries de la part específica (veure el document Opcions de matèries de la part específica ):

a) que la persona aspirant hagi al·legat l’exempció de la part específica per experiència laboral (inclosa la validada mitjançant el programa Qualifica’t), esportiva o de voluntariat. En aquest cas, l’accés està limitat als cicles pels quals té l’exempció reconeguda;

b) que la persona aspirant hagi al·legat com a requisit un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris que el cicle de grau superior que vol fer. En aquest cas l’accés està limitat a les famílies professionals i als cicles del/s grup/s d’itineraris corresponents (veure document Grups d’itineraris);

c) que la persona aspirant hagi al·legat l’exempció de la part específica per disposar d’un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris que el cicle de grau superior que vol fer. En aquest cas, l’accés està limitat als cicles del grup d’itineraris corresponents (veure document Grups d’itineraris).

d) que la persona aspirant s’hagi inscrit a les proves per accedir al cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives i hagi optat per examinar-se de la matèria específica d’educació física. En aquest cas, l’accés està limitat únicament a aquest cicle formatiu.

 • Haver superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior, serà equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

Aquest curs és privat i inclou el material didàctic.

El seu cost és de 170 € de matrícula

Quotes mensuals de 145 € de setembre a maig.

Al mes de maig es realitzarà la prova. (Consultar a l’agenda per saber el dia i l’hora exacta)

llibreta-cmAcceso a ciclos formativos de grado superior

inicio / Aula de adultos / Acceso a ciclos formativos de grado superior

Nunca había sido tan fácil llegar a grado superior!

Curso de preparación para la prueba de acceso a grado superior

El curso de preparación a la prueba de acceso a CFGS del CE Miquel Servet te proporcionará puntos añadidos a tu nota final de examen. Tu nota media del curso será multiplicada por 0.2 y la puntuación resultante será añadida a tu nota media del examen.

Estos estudios preparan para presentarse a las pruebas de acceso a CFGS de formación profesional, de artes plásticas y diseño y de enseñanzas deportivas. El alumnado puede  preparar la parte común de la prueba, la parte específica, o las dos.
La duración mínima para la preparación de las pruebas es de 300 horas para la parte común y de 99 horas para las dos materias de la parte específica.

Ficha Técnica

 

Curso:

(CFGM) Pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional

Matrícula:

160€ (mínimo 20 alumnos para hacer el curso).

Modalidad:

Presencial, semipresencial y a distancia.

Duración:

El curso empezará el 19 de septiembre y acabará en mayo del 2018.

Tutor:Por determinar


telefono

Quieres que te llamemos ?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Contenido del Curso:

1. Parte común (Presencial)

 • Lengua catalana
 • Lengua castellana
 • Lengua extranjera (inglés)
 • Matemáticas

2. Parte específica (Seguimiento online a través de la Intranet del centro con plataforma moodle, con exámenes y tutorías presenciales)

Opción A

Opción B

Opción C

- Física- Biologia- Psicología y Societat
- Tecnología Industrial- Química- Geografía
Opciones de materias de la parte específica según el ciclo que se quiere escoger

La prueba tiene dos partes:

 • Parte común: Comprende las materias de lengua catalana, lengua castellana, lengua extranjera (inglés, francés o alemán) y matemáticas.
  El tiempo de realización de esta parte es de 4 horas y se desarrolla en 2 bloques temporales, de 2 horas cada uno. En el primer bloque se hace la prueba de lengua catalana y lengua castellana. En el segundo bloque se hace la prueba de lengua extranjera y la de matemáticas.
 • Parte específica: Comprende diversas materias agrupadas en opciones. Según la familia profesional o el ciclo al que se quiere acceder, hay que escoger dos materias de la opción A, opción B u opción C. Las pruebas se desarrollan en un único bloque de tres horas.
  La materia específica de educación física puede ser seleccionada exclusivamente, por las personas que quieran inscribirse en el ciclo formativo de animación de actividades físicas y deportivas. En el caso de optar por esta materia, hay que tener presente que sólo se podrá acceder al ciclo formativo mencionado.

La calificación global de la prueba está comprendida entre 0 y 10 y se obtiene de la media aritmética de la parte común y de la parte específica por separado.
La calificación de la parte común es la media de les cuatro materias que la conforman. La calificación de la parte específica es la media de las dos materias escogidas.
Las personas aspirantes han de obtener una calificación mínima de 4 en cada una de las partes.
A las personas aspirantes que obtienen una calificación global igual o superior a 4 se les puede aplicar un 20% de la calificación obtenida en el curso de preparación de la prueba de acceso y la puntuación relativa al currículum formativo, profesional y de experiencia.

 • Haber superado la prueba de acceso a un determinado CFGS de formación profesional permite el acceso a cualquier ciclo de la misma opción que ha escogido el aspirante con las excepciones siguientes de materias de la part específica (ver el documento Opciones de materias de la parte específica ):

A) que la persona aspirante haya alegado la exención de la parte específica por experiencia laboral (incluida la validada mediante el programa cualificado), deportiva o de voluntariado. En este caso, el acceso está limitado a los ciclos para los cuales tiene la exención reconocida;
B) que la persona aspirante haya alegado como requisito un título de técnico/a del mismo grupo de itinerarios que el ciclo de grado superior que quiere hacer. En este caso el acceso está limitado a las familias profesionales y ciclos del grup de itinerarios correspondientes (ver documento Grupos de itinerarios);
C) que la persona aspirante haya alegado la exención de la parte específica por disponer de un título de técnico/a del mismo grupo de itinerarios que el ciclo de grado superior que quiere hacer. En este caso el acceso está limitado a las familias profesionales y ciclos del grup de itinerarios correspondientes (ver documento Grupos de itinerarios);
D) que la persona aspirante haya alegado la exención de la parte específica para acceder al ciclo de animación de actividades físicas y deportivas y haya optado por examinarse de la materia específica de educación física. En este caso, el acceso está limitado únicamente a este ciclo.

 • Haber superado la prueba de acceso a CFG será equivalente al título de bachiller, únicamente a efectos de acceso a puestos de trabajo públicos y privados, siempre que se acredite estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente académico.

Este curso es privado e incluye el material didáctico.

Su coste es de 170€ de matrícula

Cuotas mensuales de 145€ de septiembre a mayo.

En el mes de mayo se realizará la prueba. (Consultar en la agenda para saber el día y la hora exacta)

llibreta-cm

Tècnic superior en documentació i administració sanitàries

Inici / Cicles formatius  /  Tècnic superior en documentació sanitària
banner-llarg-documentacio-ca

El Cicle de Tècnic en documentació i administració sanitàries és un cicle de grau superior que consta d’un total de 2000 hores. Les pràctiques es realitzen fora de l’horari lectiu durant el segon curs o al setembre següent.

Quines aptituds aconseguiràs:

Si estàs interessat en l’àmbit sanitari i ets bo organitzant i gestionant, el Cicle de Tècnic en Documentació Sanitària que realitzem al centre Miquel Servet de l’Hospitalet del Llobregat et formarà per desenvolupar les competències que necessites per a accedir a un lloc de treball en aquest sector tant competitiu.

L’objectiu principal d’aquesta titulació superior és aconseguir totes les aptituds que permetin a l’estudiant adaptar-se a les situacions laborals presents i futures, assumint responsabilitats de coordinació, planificació i valoració.

 • Organitzar i gestionar els arxius de documentació i històries clíniques.
 • Definir i / o avaluar el procés de tractament de la informació i la documentació clínica.
 • Identificar, extreure i codificar dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.
 • Validar i explotar les dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) mitjançant eines estadístiques, epidemiològiques i de control de qualitat.

La titulació no sols capacita per realitzar treballs tècnics propis de la professió, sinó també per assumir responsabilitats de lideratge i visió global del sistema en el qual treballen.

Fitxa Tècnica

 

Curs:

(CFGS) FP Grau Superior Tècnic superior en documentació i administració sanitàries

Matrícula:

DE l’11 al 23 de juliol de 2017

Modalidat:

Presencial

Duració:

(2000 hores) El cicle començarà el 19 de setembre de 2017 i finalitzará el 30 de juny de 2019 (Dos cursos).

Tutor:

Javier Muñoz i Marta Aboy.

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.

Primer Curs:

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP11   99h

Formació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

Segon curs:

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02  66h

Terminologia Clínica i patologia

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, batxillerat, COU o FP2

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Accés a estudis universitaris:

* Des de l’entrada en vigor del Pla Bolonya es pot accedir a qualsevol grau universitari estant en possessió d’una titulació de CFGS.

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la pròpia universitat on es vagi a cursar el Grau dessitjat.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cm

Técnico Superior en Documentación y administración Sanitarias

Inicio / Ciclos formativos  /  Técnico Superior en Documentación Sanitaria

El Ciclo de Técnico en Documentación y administración Sanitarias es un ciclo de Grado superior que consta de un total de 2000 horas. Las prácticas se realizan fuera del horario lectivo en el segundo curso.

Que aptitudes conseguirás:

Si estás interesado en el ámbito sanitario y eres bueno organizando y gestionando, el Ciclo de Técnico en Documentación Sanitaria que realizamos en el centro Miquel Servet de Hospitalet de Llobregat te formará para desarrollar las competencias que necesitas para acceder a un puesto de trabajo en este competitivo sector.

 • Organizar y gestionar los archivos de documentación e historias clínicas.
 • Definir y/o evaluar el proceso de tratamiento de la información y la documentación clínica.
 • Identificar, extraer y codificar datos clínicos y no clínicos de la documentación sanitaria.
 • Validar y explotar los datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) mediante herramientas estadísticas, epidemiológicas y de control de calidad.

El objetivo principal de esta titulación superior es conseguir todas las aptitudes que permitan al estudiante adaptarse a las situaciones laborales presentes y futuras, asumiendo responsabilidades de coordinación, planificación y valoración. La titulación no solamente capacita para realizar trabajos técnicos propios de la profesión, sino también para asumir responsabilidades de liderazgo y visión global del sistema en el cual trabajan.

Ficha Técnica

 

Curso:

(CFGS) FP Grado Superior Técnico Superior en Documentación y administración  Sanitarias.

Matrícula:

hasta el 24 de julio en secretaría.

Modalidad:

Presencial

Duración:

(2000 horas) El ciclo empieza el 19 de septiembre de 2017 y finaliza el 30 de junio de 2019 (Dos cursos).

Tutor:

Javier Muñoz y Marta Aboy.

telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Salidas laborales

 • Técnico superior en documentación sanitaria.
 • Unidades de documentación clínica.
 • Técnico en codificación.
 • Archivo de historias clínicas.
 • Evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria

Primer Curso:

MP02 66h

Terminología Clínica y patología

MP03 198h

Extracción de diagnósticos y procedimientos

MP04  132h

Archivo y documentación sanitarios

MP05  132h

Sistemas de información y clasificación sanitarios

MP06  132h

Ofimática y proceso de la información

MP09  165h

Validación y explotación de datos

MP11   99h

Formación y orientación laboral

MP12   66h

Empresa e iniciativa emprendedora

Segundo curso:

MP01  99h

Gestión de pacientes

MP02  66h

Terminología Clínica y patología

MP07  165h

Codificación sanitaria

MP08  66h

Atención psicosocial al paciente/usuario

MP10  99h

Gestión administrativa sanitaria

MP13 99h

Inglés técnico

MP14 66h

Proyecto

MP15 350h

Formación en centros de trabajo

Ciclos Formativos de Grado Superior

1. Requisitos de acceso a los estudios:

 • Prueba de acceso, bachillerato, COU o FP2

2. Documentación necesaria para la preinscripción:

a) Documentación identificativa:

 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso de los alumnos extranjeros.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

De forma extraordinaria, los datos de identificación o de filiación de los alumnos extranjeros también se pueden acreditar con el documento de identidad, el pasaporte o el libro de familia del país de origen.

b) Documentación académica:

 • Certificación académica de la calificación de la prueba de acceso o de las calificaciones obtenidas en bachillerato, estudios equivalentes u otros estudios que permitan el acceso. Si se trata de bachillerato LOGSE, original i fotocopia de las páginas 22 y 23 del libro de calificaciones del bachillerato.

Disponemos de una amplia cartera de centros de renombre y con experiencia en acoger alumnos en formación.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

Acceso a estudios universitarios:

* Desde la entrada en vigor del Plan Bolonia se puede acceder a cualquier grado universitario estando en posesión de una titulación de CFGS.

Este CFGS equivale a 120 créditos ECTS. Estos créditos permiten la convalidación de créditos en grados afines a esta formación, como los que indicamos a continuación:

 • Fisioterapia
 • Enfermería
 • Podología
 • Ciencias de la salud

Los créditos convalidables los determina la propia universidad donde se vaya a cursar el Grado deseado.

llibreta-cm

Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

Inici / Cicles formatius / Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

El Cicle de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia és un cicle de grau mitjà que consta d’un total de 2000 hores de les quals: 1650 són hores lectives que es realitzen en dos cursos escolars i 350 hores són de pràctiques en centres de treball. No cal estudiar una carrera per treballar al sector de la sanitat, amb aquest curs de tècnic de farmàcia podràs aconseguir un títol oficial de FP de grau mitjà i accedir al mercat laboral amb garanties.

Quines aptituds aconseguiràs:

Adquirir els coneixements suficients d’anatomia i fisiologia per entendre l’origen de la malaltia i els fàrmacs indicats per a les diferents patologies. Dominaràs els principis generals de farmacologia, incloent els conceptes de fàrmac, principi actiu, dosificació, efectes secundaris…etc. Coneixeràs els secrets de la comunicació client-tècnic en farmàcia, amb els coneixements d’un anglès tècnic per poder atendre un client estranger. Coneixeràs els fonaments bàsics de la parafarmàcia i les diferents disciplines que la integren: homeopatia, dermofarmàcia i cosmètica, ortopèdia…etc. Aprendràs els diferents rols d’una oficina de farmàcia i de la farmàcia hospitalària amb la realització d’anàlisis senzills, així com a efectuar el mesurament de constants vitals i paràmetres somatomètrics.

Fitxa tècnica

Curs:

(CFGM) FP Grau Mitjà Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

Tipus:

Curs subvencionat per la Generalitat de Catalunya

Matricula:

Només queden 2 places.

Modalidat:

Presencial o Semipresencial

Duració:

(2000 hores)El cicle començarà  el 12 de setembre de 2017 i acabarà el 30 de juny del 2019 (Dos cursos).

Tutors:

Montserrat Costa i Mariona Ribera

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

En finalitzar el curs amb èxit et permetrà entre altres sortides professionals, treballar en:

 • Una oficina de farmàcia.
 • Una parafarmàcia.
 • Una farmàcia hospitalària.
 • Un laboratori.
 • Empreses distribuïdores de medicaments.
PROGRAMA (LOE)
Mòduls
Oficina de farmàcia165 hores
Dispensació de productes farmacèutics264 hores
Dispensació de productes parafarmacèutics231 hores
Formulació magistral132 hores
Promoció de la salut132 hores
Disposició i venda de productes66 hores
Operacions bàsiques de laboratori132 hores
Primers auxilis66 hores
Anatomofisiologia i patologia bàsiques132 hores
Formació i orientació laboral99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora66 hores
Anglès tècnic99 hores
Formació en centres de treball350 hores
Síntesi66 hores

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

– Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

– Si l’alumne o alumna és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

* En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés.

Disposem d’una àmplia cartera de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cm

Técnico en Farmacia y Parafarmacia

inicio / Ciclos Formativos / Técnico en farmacia y Parafarmacia

banner-llarg-farmacia-es

El Ciclo Técnico en Farmacia y Parafarmacia es un ciclo de Grado medio que consta de un total de 2000 horas de las cuales: 1650 son horas lectivas que se realizan en un curso escolar y 350 horas son de prácticas en centros de trabajo. No es necesario estudiar una carrera para trabajar en el sector de la sanidad, con este curso de auxiliar de farmacia podrás conseguir un título oficial de FP de grado medio y acceder al mercado laboral con garantías.

Que aptitudes conseguiras:

Adquirirás los conocimientos suficientes de anatomía y fisiología para entender el origen de la enfermedad y los fármacos indicados para las diferentes patologías. Dominarás los principios generales de farmacología, incluyendo los conceptos de fármaco, principio activo, dosificación, efectos secundarios, etc. Conocerás los secretos de la comunicación cliente-técnico en farmacia, con los conocimientos de un inglés técnico para poder atender un cliente extranjero. Conocerás los fundamentos básicos de la parafarmacia y las diferentes disciplinas que la integran: homeopatía, dermofarmacia y cosmética, ortopedia etc. Aprenderás los diferentes roles de una farmacia y farmacia hospitalaria con la realización de análisis sencillos, así como a efectuar la medición de constantes vitales y parámetros somatométricos.

Ficha Técnica

Curso:

(CFGM) FP Grado Medio de auxiliar de Farmacia y Parafarmacia.

Tipo:

Curso subvencionado por la Generalitat de Catalunya

Matrícula:

Sólo quedan 2 plazas.

Modalidad:

Presencial o Semipresencial

Duración:

(2000 horas) El curso empezará el 12 de septiembre del 2017 y finalizará el 30 de junio de 2019 (Dos cursos).

Tutores:

Montserrat Costa y Mariona Ribera

telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Salidas laborales

Al finalizar el curso con éxito te permitirá entre otras salidas profesionales, trabajar en:

 • Una oficina de farmacia.
 • Una parafarmacia.
 • Una farmacia hospitalaria.
 • Un laboratorio.
 • Empresas distribuidoras de medicamentos.
PROGRAMA (LOE)
Módulos
Oficina de farmácia165 horas
Dispensación de productos farmacéuticos264 horas
Dispensación de productos parafarmacéuticos231 horas
Formulación magistral132 horas
Promoción de la salud132 horas
Disposición y venta de productos66 horas
Operaciones básicas de laboratorio132 horas
Primeros auxilios66 horas
Anatomofisiología y patología bàsicas132 horas
Formación y orientación laboral99 horas
Empresa e iniciativa emprendedora66 horas
Inglés técnico99 horas
Formación en centros de trabajo350 horas
Síntesis66 horas

1. Requisitos de acceso a los estudios:

 • Prueba de acceso, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentación necesaria para la preinscripción: a) Documentación identificativa: – Si el alumno o alumna es menor de edad:

 • Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación. Si está en situación de acogida, la resolución de acogida del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original y fotocopia del DNI de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a o guardador/a de hecho) o de la tarjeta de residencia donde conste el NIE si se trata de personas extranjeras.
 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

– Si el alumno o alumna es mayor de edad:

 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso de alumnado extranjero.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitária individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

Disponemos de una amplia cartera de centros de renombre y con experiencia en acoger alumnos en formación.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

Aula de adultos

Inicio / Aula de adultos

Centro concertado con la Generalitat de Catalunya

El aula de adultos del Centro de Estudios Miquel Servet es totalmente privada, pero procuramos que nuestros cursos tengan un precio muy competitivo y asequible para que cualquiera pueda retomar sus estudios y pueda formarse.

grup nois

En nuestra aula de adultos ofrecemos el paso del grado medio al superior con el curso de preparación de la prueba de acceso a CFGS. Este curso está autorizado y la nota media del mismo se multiplica por 0’2 y se añade a la nota que se obtenga en el examen de la prueba de acceso. Este curso incluye el material didáctico, ofrece todas las materias comunes (presenciales) y todas las específicas (se hacen online con  tutorías presenciales).

 

También en nuestra aula de adultos puedes obtener el Graduado ESO, sin hacer ningún examen o prueba libre.

El centro está autorizado para impartir la formación de Graduado ESO de adultos con la obtención de la titulación correspondiente una vez superadas todas las materias. Este curso es presencial, semipresencial o no presencial  que se adapta de manera personalizada a cada caso concreto y ofrece las opciones necesarias para que aquellos que lo necesiten o deseen puedan obtener el Graduado ESO. Esta titulación da acceso directo a CFGM  o a Bachillerato.

Graduado ESO

Secretaría

Inicio / Secretaria 

Horario de secretaría

Lunes a jueves:

9:15 a 13.30 y 15:30 a 19:00

Viernes:

09:15 a 13:30

 

 

15372550_s

Aquí os podremos solucionar todas las dudas que tengáis llamando y preguntando por Eli.

Nuestro telefono de contacto és Tel: 93 337 80 99

E-mail: miquelservet@cemiquelservet.com

Proyecto Educativo

Inicio / El centro / Proyecto educativo
img-proyecto-educativo

El centro

Somos un centro de carácter laico pero defendemos e inculcamos los valores universales de los Derechos Humanos. Trabajamos dentro del campo de la atención sanitaria y por lo tanto tenemos muy claro que en la formación del profesional sanitario los valores tienen un peso muy importante. Desde que nacimos nuestra ética e ideología ha partido de los valores cristianos, y la formación integral de nuestro alumnado siempre ha sido una parte muy importante de nuestro proyecto de centro.

El profesional sanitario

Debe tener valores y formación para ser un buen profesional, y en nuestro centro destacamos que el trabajo de este profesional debe ser vocacional y conlleva un talante como personas que implica la entrega, la acogida, el cuidado, la comprensión y la responsabilidad de atender a los demás: enfermos, personas dependientes, familiares, compañeros de profesión, etc.

El sanitario está abocado a cuidar de un colectivo con necesidades reales y concretas y por eso es necesario que sea un ser humano íntegro: responsable, respetuoso, cariñoso y comprensivo, capaz de entender las necesidades de aquellos a los que está cuidando o atendiendo y dando ejemplo de saber hacer y saber estar.

La formación

De la misma manera, al igual que nos importa mucho la formación humana de nuestros futuros titulados, nos importa mucho la formación especializada y técnica. Todas las aulas disponen de proyector y pizarra digital, tenemos un aula de informática 1×1 (un equipo por alumno) y además disponemos de una intranet de entorno moodle.

Instalaciones

Tenemos todas las herramientas multimedia necesarias para aportar una formación de vanguardia en nuestro alumnado y con un apoyo permanente gracias a los contenidos desarrollados por nuestros docentes en la intranet del centro. Pero no todo son sólo tecnologías de la comunicación y la información, también tenemos un taller de enfermería y un laboratorio de farmacia completamente equipados y con todo el material necesario para hacer todo tipo de prácticas, de modo que cuando nuestros alumnos comienzan su formación en centros de trabajo están muy bien preparados y conocen bien las herramientas e instrumentales que se encontrarán.

Los convenios

Los centros de trabajo que firman convenios con estudiantes de nuestro centro quedan muy contentos y satisfechos gracias a la formación previa con la que el alumno inicia las prácticas, por lo que surgen muchas oportunidades de empleo para nuestro alumnado y además nos permite continuar llevando alumnos a estos centros de trabajo, algunos de ellos hospitales de prestigio como Bellvitge o Vall d’Hebron.

Projecte Educatiu

Inici / El centre / Projecte Educatiu
img-proyecto-educativo

El centre

Sóm un centre de caràcter laic, però defensem i inculquem els valors universals dels Drets Humans. Treballem dins del camp de l’atenció sanitària i per tant tenim molt clar que en la formació del professional sanitari els valors tenen un pes molt important. Des que vam néixer la nostra ètica i ideologia han partit dels valors cristians, i la formació integral del nostre alumnat sempre ha estat una part molt important del nostre projecte de centre.

El professional sanitari

Ha de tenir valors i formació per ser un bon professional, i en el nostre centre destaquem que la feina d’aquest professional ha de ser vocacional i comporta un tarannà com a persones que implica l’entrega, l’acolliment, la cura, la comprensió i la responsabilitat d’atendre als altres: malalts, persones dependents, familiars, companys de professió, etc. El sanitari està avocat a tenir cura d’un col·lectiu amb necessitats reals i  concretes i per això cal que sigui un ésser humà integral: responsable, respectuós, afectuós i comprensiu, capaç d’entendre les necessitats d’aquells als que està cuidant o atenent i donant exemple de saber fer i saber estar.

La formació

De la mateixa manera, igual que ens importa molt la formació humana dels nostres futurs titulats, ens importa molt la formació especialitzada i tècnica. Totes les aules disposen de projector i pissarra digital, tenim un aula d’informàtica 1×1 (un equip per alumne) i a més disposem d’una Intranet d’entorn moodle.

Instal·lacions

Tenim totes les eines multimèdia necessàries per aportar una formació de vanguàrdia al nostre alumnat i amb un recolzament permanent gràcies als continguts desenvolupats pels nostres docents a la Intranet del centre.

Però no tot és només tecnologies de la comunicació i la informació, també tenim un taller d’infermeria i un laboratori de farmàcia completament equipats i amb tot el material necessari per fer tot tipus de pràctiques, de manera que quan els nostres alumnes comencen la seva formació als centres de treball van molt ben preparats i coneixen bé les eines i instrumentals que es trobaran.

Els convenis

La majoria de centres de treball que signen convenis amb estudiants del nostre centre, queden molt contents i satisfets de la formació prèvia amb la que l’alumne inicia les pràctiques, de manera que sorgeixen moltes oportunitats de feina per al nostre alumnat i a més ens permet continuar portant alumnes a aquests centres de treball, alguns d’ells hospitals molt importants,  com Bellvitge o Vall d’Hebron.

Miquel Servet y la Sanidad

 

Inicio / El centro / La Sanidad

La salud se define como el estado en el cual un ser vivo u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni sufre ninguna enfermedad y ejerce con normalidad con todas sus funciones vitales.
Actualmente, la salud se considera, dentro del ámbito mundial, una de las primeras condiciones de vida para todos los seres humanos, la medicina representa una investigación y mejora contínuas para salvaguardar y prevenir la salud y el bienestar de las personas. Esta ciencia es vital para todos nosotros.
La humanidad y las empresas necesitan profesionales muy bien cualificados e innovadores para poder responder a las grandes necesidades de una sociedad cada vez más cambiante, por eso tenemos un compromiso ético y social con la sociedad y, por supuesto, con nosotros mismos.

retrat-Miquel-Servet

Miguel Servet

Sus investigaciones le llevaron a realizar descubrimientos relacionados con la circulación pulmonar.

más información

Miquel Servet i La Sanitat

Inici / El centre / Història

La salut es defineix com l’estat en el qual un ésser viu o un organisme viu no té cap lesió ni pateix cap malaltia i exerceix amb normalitat amb totes les seves funcions.
Actualment, la salut és considerada, dins de l’àmbit mundial, una de les primeres condicions de vida per a tots els éssers humans, la medicina representa la recerca continua i constant del benestar de les persones, i és constant, a causa del fet que és vital per a tots nosaltres.
La humanitat i les empreses necessiten professionals ben qualificats e innovadors per poder respondre a les grans necessites d’una societat cada vegada mes canviant, per això tenim un compromís ètic i social amb la societat, si més no amb nosaltres.


retrat-Miquel-Servet

Miquel Servet

Les seves investigacions el van portar a fer descobriments relacionats amb la circulació pulmonar.

més informació

Quienes somos

Inicio / El centro 

¿Quieres conocer nuestra historia?

¿Quieres saber quiénes son los profesionales que están detrás para que todo este engranaje funcione bien engrasado?

 

Más de 40 años preparando auxiliares de enfermería.

Médicos, farmacéuticos, biólogos, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos con amplia experiencia en su labor profesional y docente serán el profesorado que garantice tu preparación.

La mayoría de nuestros titulados ya están trabajando en centros hospitalarios.

Alto grado de incorporación a la universidad .

Prácticas en centros cualificados y de renombre, como el Hospital de Bellvitge.

Grupos reducidos (20-25 alumnos) = Mejor atención personalizada por alumno.

Único centro concertado de la rama sanitaria en la zona.

¿Quiénes Somos?

Inicio / El centro / ¿Quines somos?

Somos un centro especializado en la formación profesional de la rama sanitaria. Hacemos ciclos formativos de grado medio y de grado superior, concertados por la Generalitat de Cataluña con titulación oficial. De Grado medio ofrecemos Curas Auxiliares de Enfermería y Farmacia y Parafarmacia, y de grado superior ofrecemos Documentación Sanitaria. Todos nuestros ciclos se pueden cursar tanto presencialmente como a distancia.

Hacemos formación continuada para profesionales sanitarios, con cursos acreditados por el Consejo Catalán de la Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios. Estos cursos son muy útiles para nuestros titulados, ya que suponen un aumento de puntos en las bolsas de trabajo de hospitales y ayudan en ofrecer un curriculum mucho más competente.

También tenemos aula de adultos:

 • Ofrecemos graduado ESO,
 • Curso de preparación a la prueba de acceso a CFGS
Con los cursos de nuestra aula de adultos te ofrecemos la posibilidad de acceder a los CFGM mediante el graduado ESO y acceder a CFGS mediante el curso de acceso.

Quí som?

Inici / El centre / Qui som?

Som un centre especialitzat en la formació professional de la branca sanitària. Fem cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, concertats per la Generalitat de Catalunya amb titulació oficial. De Grau mitjà oferim cures auxiliars d’infermeria i farmàcia i parafarmàcia, i de grau superior oferim documentació sanitària. Tots els nostres cicles es poden cursar tant presencialment com a distància.

Fem formació continuada per a professionals sanitaris, amb cursos acreditats pel Consell Català de la Formació Continuada dels Professionals Sanitaris. Aquests cursos són molt útils per als nostres titulats, ja que suposen un augment de punts en les borses de treball d’hospitals i ajuden a oferir un currículum molt més competent.

També tenim aula d’adults:

 • Oferim graduat ESO,
 • Curs de preparació a la prova a CFGS
Amb els cursos de la nostra aula d’adults t’oferim la possibilitat d’accedir als CFGM mitjançant el graduat ESO i accedir a CFGS mitjançant el curs d’accés.

 

llibreta-cm

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

inicio / Ciclos Formativos / Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria

banner-llarg-infermeria-es

El Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería es un ciclo de Grado medio que consta de un total de 1400 horas de las cuales: 990 son horas lectivas que se realizan en un curso escolar y 410 horas son de prácticas en centros de trabajo.

Que aptitudes conseguirás:

Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de su competencia. Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios. Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria. Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario en empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.

Ficha Técnica

 

Curso:

(CFGM) FP Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Matrícula:

Matrícula cerrada.

Modalidad:

Presencial

Duración:

(1400 horas) El curso empezará el 12 de septiembre del 2017 y finalizará el 22 de junio de 2018.

Tutoras:

Gracia Lucea y Laura Ruiz.

telefono

Quieres que te llamemos?

¿Como te llamas?

¿Donde te llamamos?

Correo electrónico

*Mañanas 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Salidas laborales

 • Auxiliar de atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio
 • Auxiliar de balnearios
 • Auxiliar de enfermería clínica
 • Auxiliar geriátrico
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar de esterilización
 • Auxiliar pediátrico
 • Auxiliar de salud mental
 • Auxiliar de unidades especiales
PROGRAMA
CréditosDuración
Operaciones administrativas y documentación sanitaria60 horas
El ser humano ante la enfermedad60 horas
Bienestar del paciente/cliente: higiene y movimiento60 horas
Curas básicas de enfermería aplicadas a las necesidades del ser humano240 horas
Primeros auxilios30 horas
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material90 horas
Apoyo psicológico al paciente/cliente60 horas
Educación para la salud30 horas
Técnicas de ayuda odontológica-estomatológica90 horas
Relaciones en el entorno de trabajo60 horas
Formación y orientación laboral60 horas
Informática60 horas
Formación en centros de trabajo410 horas
Síntesis60 horas

1. Requisitos de acceso a los estudios:

 • Prueba de acceso, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentación necesaria para la preinscripción:

a) Documentación identificativa:

– Si el alumno o alumna es menor de edad:

 • Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación. Si está en situación de acogida, la resolución de acogida del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original y fotocopia del DNI de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a o guardador/a de hecho) o de la tarjeta de residencia donde conste el NIE si se trata de personas extranjeras.
 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

– Si el alumno o alumna es mayor de edad:

 • Original y fotocopia del DNI del alumno o alumna o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso de alumnado extranjero.
 • Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitária individual). Si no dispone de una, el Departament d’Ensenyament consultará el codigo CIP de la tarjeta sanitaria individual en CatSalut.

Disponemos de una amplia cartera de centros de renombre y con experiencia en acoger alumnos en formación.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

llibreta-cmTècnic en cures auxiliars d’infermeria

Inici / Cicles formatius / Tècnic en cures auxiliars d’infermeria

Vols trevallar abans del pròxim estiu?

El Cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria és un cicle de grau mitjà que consta d’un total de 1400 hores de les quals: 990 són hores lectives que es realitzen en un curs escolar i 410 hores són de pràctiques en centres de treball.

Quines aptituds aconseguiràs:

Preparar els materials i processar la informació de la consulta / unitat en les àrees de la seva competència. Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient / client. Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i del material / instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes / unitats / serveis. Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient / client realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de suport psicològic i d’educació sanitària. Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

En finalitzar els meus estudis, què puc fer? Exercir la meva activitat professional en el sector sanitari en empreses privades del sector o creant la meva pròpia

Fitxa tècnica

 

Curs:

(CFGM) FP Grau mitjà de Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria.

Matrícula:

Tancada.

Modalidat:

Presencial

Horari:

2 grups de matí de 8.00h a 14.00h

Duració:

(1400 hores) El curs començarà el 12 de setembre de 2017 i acabarà el 22 de juny del 2018.

Tutores:

Gracia Lucea i Laura Ruiz.

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Matins 9.00h a 13.30h. Tardes 15.30h a 18.30h

Sortides laborals:

 • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
 • Auxiliar de balnearis
 • Auxiliar d’infermeria clínica 
 • Auxiliar geriàtric
 • Auxiliar bucodental 
 • Auxiliar d’esterilització
 • Auxiliar pediàtric
 • Auxiliar de salut mental
 • Auxiliar d’unitats especials
PROGRAMA (LOGSE)
CrèditsDurada
Operacions administratives i documentació sanitària60 hores
L’ésser humà davant la malaltia60 hores
Benestar del pacient/client: higiene i moviment60 hores
Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà240 hores
Primers auxilis30 hores
Higiene del medi hospitalari i neteja de material90 hores
Recolzament psicològic al pacient/client60 hores
Educació per a la salut30 hores
Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica90 hores
Relacions en l’entorn de treball60 hores
Formació i orientació laboral60 horas
Informàtica60 hores
Formació en centres de treball410 hores
Síntesi60 hores

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, ESO, 2º BUP o FP1

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

– Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

– Si l’alumne o alumna és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

* En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació de la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis

Formación profesional a distancia

Inicio / Cursos online

banner-llarg-cursos-online-es

En nuestro centro queremos estar a la vanguardia de la formación y, por eso, ofrecemos formación a distancia oficial, formación de idiomas a distancia y también formación contínua para profesionales sanitarios.

La Formación Profesional por Internet, más conocida por la FP online, no parece dejar de crecer en los útimos años por sus grandes ventajas como la flexibilidad horaria y la posibilidad que ofrece de formarse a todos aquellos profesionales que no disponen del tiempo necesario para realizar un ciclo de forma presencial.

Nuestros cursos

banner-infermeria-es

banner-farmacia-es

banner-documentacio-online-es

banner-formacio-continuada-es

Cicles formatius

Inici / Cicles formatius  

Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya

 

Estem especialitzats en la formació professional de la branca sanitària. Ja fa 40 anys que estem al servei de la formació dels professionals sanitaris més ben qualificats de la ciutat.

imatge infermera

La nostra oferta de CFGM és per les especialitats de Cures Auxiliars d’infermeria i Farmàcia i parafarmàcia. Tots dos són concertats i són presencials, en horari de matí. El cicle de farmàcia també es pot estudiar de manera semipresencial en aquells casos en que, per motius laborals, l’horari resulta incompatible.

Oferim pràctiques a gairebè tots els centres sanitaris de la zona i àrea metropolitana que disposin de places.

Els grups són reduïts: dos grups de cures i un grup de farmàcia (1r curs i 2n curs). Cada grup accepta un màxim de 20-25 persones, d’aquesta manera els nostres docents poden donar un tracte molt personalitzat a l’alumne i tenir una veritable cura de les necessitats de cada un d’ells.

banner-infermeria-ca

banner-farmacia-ca

Al nostre centre disposem de la modalitat de Grau Superior de Documentació sanitària.

Es pot cursar presencialment, al nostre grup concertat en horari de tarda, o bé es pot cursar a distància , al nostre curs online, totalment privat i obtenint igualment la titulació oficial.

Documentació sanitària presencial.  Documentació sanitària no presencial.

Secretaria

Inici Secretaria 
 

Horari de secretaria

Dilluns a dijous:

9:15 a 13.30 i 15:30 a 19:00

Divendres:

09:15 a 13:30

 

 

15372550_s

 

Des d’aquí us podrem solucionar tots els dubtes que tingueu, trucant i preguntant per la Eli.

El nostre telèfon és Tel: 93 337 80 99

E-mail: miquelservet@cemiquelservet.com

Aula d’adult

Inici / Aula d’adults

Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya

L’aula d’adults del Centre d’Estudis Miquel Servet és totalment privada, però tot i així procurem que els nostres cursos tinguin un preu molt competitiu i assequible per a que tohom pugui reprendre els seus estudis i pugui formar-se.

Aula d’adult Centre Miquel Servet

A la nostra aula d’adults oferim el pas del grau mitjà al superior amb el curs de preparació de la prova d’accés a CFGS. Aquest curs està autoritzat i la nota mitjana del mateix es multiplica per 0’2 i s’afegeix a la nota que s’obtingui a l’examen de la prova d’accés. Aquest curs inclou el material didàctic, ofereix totes les materies comunes (presencials) i totes les específiques (es fan online amb tutories presencials).

 

També a la nostra aula d’adults pots obtenir el Graduat ESO, sense fer cap examen o prova lliure.

El centre està autoritzat per donar la formació de Graduat ESO d’adults amb la seva titulació corresponent una vegada superades totes les matèries. Aquest curs és presencial, semipresencial o no presencial, que s’adapta de manera personalitzada a cada cas concret i ofereix les opcions necessàries per a que aquells que ho necessitin o ho dessitjin puguin obtenir el Graduat ESO. Aquesta titulació dóna accés directe a CFGM  o a Batxillerat.

Graduat ESO

Ciclos formativos Grado superior y medio

Inicio / Ciclos formativos 
 

Centro concertado con la Generalitat de Catalunya

Estamos especializados en la formación profesional de la rama sanitaria. Hace 40 años que estamos al servicio de la formación de los profesionales sanitarios mejor cualificados de la ciudad.

imatge infermera

Nuestra oferta de CFGM es para las especialidades de Curas Auxiliares de enfermería y Farmacia y parafarmacia. Los dos son concertados y presenciales, en horario de mañana. El ciclo de farmacia también se puede estudiar de manera semipresencial en aquellos casos en que, por motivos laborales, el horario resulta incompatible.

Ofrecemos prácticas en casi todos los centros sanitarios de la zona y área metropolitana que dispongan de plazas.

Los grupos son reducidos: dos grupos de curas y un grupo de farmacia (1º y 2º). Cada grupo acepta un máximo de 20-25 personas, así nuestros docentes pueden dar un trato más personalizado al alumno y velar por las necesidades de cada uno de ellos.

banner-cures-infermeria-es

banner-farmacia-es

En nuestro centro disponemos de la modalidad de Grado Superior de Documentación sanitaria.

Se puede cursar presencialmente, en nuestro grupo concertado en horario de tarde, o bién se puede cursar a distancia, en nuestro curso online, totalmente privado y obteniendo igualmente la titulación oficial.

Documentación sanitaria presencial.   Documentación sanitaria no presencial.

Qui som

Inici / Qui som

Vols conèixer una mica la nostra història?

Vols saber quins són els professionals que estan darrera per a que tots els engranatges funcionin i es mantinguin ben engreixats?

 

40 anys preparant auxiliars d’infermeria.

Metges, farmacèutics, biòlegs, infermeres, fisioterapeutes i psicòlegs amb una àmplia experiència  professional i docent seran el professorat que garanteixi la teva preparació.

La majoria dels nostres titulats ja estan treballant en centres hospitalaris.

Alt grau d’incorporació a la universitat.

Pràctiques a centres qualificats i de prestigi, com l’Hospital de Bellvitge.

Grups reduïts (20-25 alumnes) = Millor atenció personalitzada per alumne.

Únic centre concertat de la branca sanitària de la zona.